Hvordan oppbevarer man Antix?

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25 ºC.

Bruk ikke Antix etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.